"boshi screenshot"
boshi screenshot
Artist: Nintendo
Date: 2007-04-30
Description: boshi screenshot