"wario screenshot"
wario screenshot
Artist: Nintendo
Date: 2007-05-14
Description: wario screenshot