"yoshi screenshot"
yoshi screenshot
Artist: Nintendo
Date: 2007-05-14
Description: yoshi screenshot