"Wario vs. Pikachu"
Wario vs. Pikachu
Artist: Nintendo
Date: 2007-06-08
Description: Isn't he soooo cute?