"Zzzzzzzz"
Zzzzzzzz
Artist: Nintendo
Date: 2007-10-19
Description: Wario naps while the Princess nabs the peaches left behind from her Final Smash.