"Yoshi vs. Pikachu"
Yoshi vs. Pikachu
Artist: Nintendo
Date: 2007-12-01
Description: Yoshi is about to gobble Pikachu up.