"Yoshi's Final Smash"
Yoshi's Final Smash
Artist: Nintendo
Date: 2008-02-18
Description: Yoshi grabs the Final Smash ball..